نمای ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ریه آلوده به پاستورلا مولتوسیدا

استفاده از واکسن نه تنها از بروز بیماری بالینی ناشی از پاستورلوز جلوگیری می‌کند، بلکه باعث ممانعت از چرخش باکتری­های عامل آن در گله نیز...

ادامه مطلب